skmelayuraya.zoom-a.com


SEKOLAH KEBANGSAAN MELAYU RAYA
85000 SEGAMAT, JOHOR, MALAYSIA
Tel/Fax: 07-9435198
e-mel : skmelayuraya@zoom-a.com
PPDHL Ranking System For Malaysia School's Sites and PortalsRanking Web PendidikanEducation Topsites ListFree Ranking System For Malaysian School's Sites and Portals
kemaskini: 10.5.2009 11:06 PM
skmelayuraya
pengenalan
pautan
banksoalan
info
upsr
panorama
panduan
pelawat
sukan
waktusolat
e-gerakguru
foto

JAWATANKUASA PERANCANG SEKOLAH / EXCO

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir (Guru Besar)

Setiausaha : Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin (Guru Penolong Kanan 1)

AJK : Pn. Salamiah Binti Amat (Guru Penolong Kanan HEM)

 : Pn. Habsah Binti Husin (Guru Penolong Kanan Koko)

 : En. Zabridin Bin Abd. Karem

 : En. Johari Bin Marsan

 : En. Rosli Bin Marjin

 : Pn. Maimunah Binti Yussof

 : Cik Siti Huzaimah Binti Masiron

 : Wakil PIBG

 

Bidang Tugas :

 

1. Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan utama.

2. Merancang pembangunan fizikal sekolah termasuk bangunan, asrama, dewan, bilik rehat, surau dan lain-lain kawasan persekitaran sekolah.

3. Merancang pembangunan rohani, bina insan dan sahsiah guru dan pelajar.

4. Berfungsi sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul dari perjalanan sekolah meliputi bidang pentadbiran, akademik, hal ehwal murid, kokurikulum, bina insan dan lain-lain.

5. Menyelaras semua program yang dirancang.

6. Merancang takwim dan perancangan sekolah.

7. Memastikan pelaksanaan segala program yang dirancang, dipatuhi dan mengikut jadual.

8. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian segala program peningkatan kurikulum dan kemajuan pendidikan sekolah (PKKP).

 

JAWATANKUASA KEWANGAN

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N/Pengerusi: Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin

 (Guru Penolong Kanan 1)

Setiausaha : Pn. Roszilawati Binti Sulaiman

 (Pembantu Tadbir)

AJK : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

 : Pn. Habsah Binti Husin

 (Guru Penolong Kanan Koko)

 : En. Johari bin Marsan

 (Guru Media)

 : Semua Guru Panatia

 : Audit Dalaman :-

 Encik Zailan Bin Deraman

Cik Siti Aminah Binti A. Rahim

 

Bidang Tugas :

 

1. Membaca dan memahami pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari semasa ke semasa.

2. mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada GPK, Guru Kelas dan Pembantu Tadbir.

3. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan kutipan.

4. Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan pembantu tadbir.

5. Memastikan semua terimaan dikeluarkan resit dan dibankkan.

6. Memastikan semua pembeliaan / pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan kerajaan, invois/bil, baucer dan cek).

7. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit.

8. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai dan baucer pembayaran.

9.  Menyediakan penyata akaun tahunan.

 

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (JPMS)

 

Pengerusi  : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir  (Guru Besar)

N. Pengerusi  : Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin (Guru Penolong Kanan 1)

Setiausaha   : En. Zabridin Bin Abd. Karem (Guru Data)

N. Setiausaha  : Pn. Roszilawati Binti Sulaiman (Pembantu Tadbir)

AJK : Pn. Salamiah Binti Amat

  (Guru Penolong Kanan HEM)

 : Pn. Habsah Binti Husin

 (Guru Penolong Kanan)

  Pn. Pn. Zaireen Binti Sulaiman (S/U Kurikulum)

 En. Rosli Bin Marjin (S/U KOKO)

 Pn. Maimunah Binti Yussof (S/U HEM)

 

Tanggungjawab Jawatankuasa Penurusan Maklumat Sekolah (JPMS)

 

1. Akauntabiliti kepada Pegawai Pendidikan Daerah (PPD)

2. Menyelaras aktiviti pengumpulan, penyemakan, pengemaskinian, penentusahan dan penganalisisan data termasuk Buku Log SMPP/EMIS.

3. Memastikan penyimpanan dan keselamatan data.

4. Mematuhi tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan.

5. Memastikan data dan maklumat yang dihasilkan adalah berkualiti sahih dan menepati masa.

6. Menghasilkan laporan statistik dan maklumat pendidikan.

7. Membekalkan data dan maklumat kepada PPD/PPB, Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) dan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

8. Mewujudkan inventori perkakasan kemudahan komputer bagi pengurusan maklumat

9. Bertindak sebagai pengantara dalam rangkaian maklumat antara sekolah dengan PPD, JPN dan KPM.

10. Memastiakan staf yang bertukar keluar atau masuk mempunyai disket data peribadi untuk digabungkan ke dalam pengkalan data EMIS sekolah.

 

Tugas Pengerusi

 

1. Melantik Ahli Jawatankuasa JPMS

2. Mempengerusikan mesyuarat JPMS berdasarkan keperluan.

3. Melantik guru data sebagai setiausaha merangkap Pegawai Perhubungan Maklumat sekolah dengan PPD/PPB, JPN dan KPM.

4. Memantau pengurusan data di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetepkan.

5. Akauntabiliti kepada Pegawai Pendidikan Daerah (PPD). 

 

Tugas Naib Pengerusi 

1. Menjalankan tugas sebagai Pengurus Maklumat Sekolah.

2. Bertanggungjawabpenuh terhadap segala data dan maklumat yang dihasilkan pada peringkat sekolah

3. Menyelaras dan mengemaskini pengumpulan data dan maklumat yang daripada wakil-wakil jawatankuasa .

4. Memastikan tarikh aktiviti pengumpulan komputer disediakan bagi tujuan pengurusan data dan maklumat.

5. Memastikan tarikh aktiviti pengumpulan maklumat dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetepkan oleh PPD/PPB, JPN dan KPM.

6. Bertanggungjawab ke atas penyimpanan dan keselamatan data.

 

 

 

 

Tugas Setiausaha 

 

1. Menyediakan data dalam bemtuk soft copy (elektronik)serta bercetak setelah melalui proses penyemakan dan penentusahan bagi menghasilkan data dan maklumat yang berkualiti,sahih dan menepati masa .

 

2. Bertindak sebagai Pegawai Perhubungan Maklumat Sekolah (pangatara) dalam rangkaian maklumat pada peringkat sekolah antara PPD/PPB, JPN dan KPM.

 

3. Menghasilkan laporan statistic dan maklumat pendidikan.

 

4. Memastikan staf yang bertukar keluar diberikan 1 salinandisket data peribadi staf berkaitan untuk diserahkan kepada sekolah baru dan memastikan staf yang baru menyerahkan disket data peribadi untuk diimport dan digabungkan ke dalam pengkalan data EMIS sekolah.

 

 Tugas Wakil-wakil Jawatankuasa dan Ketua Pembantu Tadbir/Pembantu Tadbir.   

 

1. Mengurus,menyelaras dan membekalkan data dan maklumat di bawah kawalan masing-masing kepada Pengurus Maklumat Sekolah.

 

2. Bersama menjalankan analisis data untuk penggunaan sekolah, PPD/PPB,JPN dan KPM.

 

3. Mengemaskini dan menyemak data maklumat dalam bidang kawalan masing-masing secara berkala .

 

 

 

 

 

Beberapa aplikasi sistem berkomputer bagi tujuan pengumpulan data dan maklumat yang telah dan akan dilaksanakan di peringkat sekolah.

 

 

Bil

APLIKASI SISTEM

URUSETIA

PPD

JPN

1

Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (SMPP/EMIS)

Unit Maklumat

Unit Maklumat

2

Sistem Salahlaku dan Disiplin Murid (SSDM)

Unit HEM

Unit HEM

3

Sistem Maklumat Murid

Unit HEM

Unit HEM

4

Sistem Maklumat Pinjaman Buku Teks

Unit HEM

Unit HEM

5

Sistem Penyata Akaun Berkomputer (PATSKOM)

Unit Kewangan

Unit Kewangan

6

Sistem Lantikan Pengawas Peperiksaan

Unit Peperiksaan

Unit Peperiksaan

7

Sistem Pendaftaran Calon Peperiksaan

Unit Penilaian & Peperiksaan

Unit Penilaian & Peperiksaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Habsah Binti Husin

 (Guru Penolong Kanan Koko)

Setiausaha : Pn. Roszilawati Binti Sulaiman

 (Pembantu Tadbir)

AJK : Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin

 (Guru Penolong Kanan 1) 

 : Pn. Salamiah Binti Amat

  (Guru Penolong Kanan HEM)

 : Cik Zanariah Binti Abu bakar

 (Pembantu Am Pejabat)

 : En. Johari Bin Marsan

 (Penyelaras PSS)

 : En. Zabridin bin Abd. Karem

 (Penyelaras Komputer/ Guru Data)

 : Ketua-ketua Panatia

 

Bidang Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun – awal dan akhir tahun.

2. Memastikan semua alat dan bahan direkod dengan sempurna – Kad Harta Modal, Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat.

3. Menyediakan kemudahan alat dan bahan dengan sebaik mungkin (jika perlu).

4. Semua buku stok hendaklah dikemaskinnikan dan disimpan di pejabat sekolah.

5. Membaca, memahami dan melaksanakan semua arahan yang diterima dari Kementerian, JPN ataupun PPD.

6. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

7. Menetap dan melaksanakan peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan kepada pelajar.

8. Memastikan semua pelajar atau kakitangan sekolah atau guru atau orang luar memulangkan alatan sekolah yang dipinjam sebelum akhir tahun, atau ditahan sijil bagi pelajar berkenaan.

AHLI JAWATANKUASA MAJLIS-MAJLIS RASMI

SEKOLAH KEBANGSAAN SEGAMAT BARU TAHUN 2008

 

PENGERUSI : PN. HJH. NAPSIAH BT. TAHIR

NAIB PENGERUSI : PN. HJH. ZALEHA BT. ARIFIN

TIMB. PENGERUSI : PN. SALAMIAH BT. AMAT

TIMB. PENGERUSI 2 : PN. HABSAH BT. HUsSIN

 AHLI JAWATANKUASA KECIL

 

 

ISTIADAT & SAMBUTAN

 

EN. JOHARI BIN MARSAN

EN. ROSLI BIN MARJIN

PN. MAIMUNAH BINTI YUSSOF

PN. ZAIREEN BIN SULAIMAN

 

PERSIAPAN TEMPAT & HIASAN

 

PN. SITI NORADZIAH BINTI ABU BAKAR

PN. HABSHAH BINTI HASBULLAH

PN. AZNIWATI BINTI ZAKARIA

EN. AZIZ BIN ISMAIL

EN. ABD. HAMIS BIN KATIRAN

& J/KUASA JAMUAN

 

P/A SISTEM & SIARAYA

 

EN. ROSLE BIN ABU

EN. ROSLI BIN MARJIN

EN. ZABRIDIN BIN ABD. KAREM

EN. ABD. HAMIS BIN KATIRAN

 

JAMUAN

 

PN. HJH. HAPIPAH BINTI HAJI BUDI

CIK SITI AMINAH BINTI A. RAHIM

CIK NURHIDAYAH BINTI M. ASAHARI

& J/KUASA PERSIAPAN TEMPAT/HIASAN

 

 

KAWALAN MURID

 

EN. ROSLI BIN MARJIN

EN. ZABRIDIN BIN ABD. KAREM

EN. ZAILAN BIN DERAMAN

PN. SITI NORADZIAH BINTI ABU BAKAR

 

 

HADIAH & SIJIL

 

PN. ZAIREEN BINTI SULAIMAN

PN. SITI HUZAIMAH BINTI MASIRON

PN. SITI NOR RADZIAH BT. ABU BAKAR

PN. AZNIWATI BINTI ZAKARIA

 

PERSEMBAHAN

 

PN. NOR SALIZA BINTI ZAKARIA

CIK MURNIRAH BINTI JAMALUDIN

CIK NOOR SYAZREENA BINTI UYUP

EN. JOHARI BIN MARSAN

 

PENGAMBARAN & DOKUMENTASI

 

EN. ROSLI BIN MARJIN

EN. ZABRIDIN BIN ABD. KAREM

 

PENGACARA

 

EN. JOHARI BIN MARSAN

CIK SITI HUZAIMAH BINTI MASIRON

 

 

BACAAN DOA

 

EN. MOHD ZAILAN BIN DERAMAN

EN. ZABRIDIN BIN ABD KAREM

JAWATANKUASA BILIK GERAKAN / MESYUARAT / GURU

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

N. Pengerusi : Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin

 (Guru Penolong Kanan 1)

Setiausaha : Pn. Zaireen Binti Sulaiman

 (Setiausaha Kurikulum) 

AJK : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

 : Pn. Habshah Binti Husin

 (Guru Penolong Kanan Koko)

 : En. Zabridin Bin Abd Karem

 (Guru Data) 

 : En. Zailan Bin Deraman

 : Cik Siti Aminah Binti A. Rahim

 

Bidang Tugas :

 

1. Bertanggungjawab mengelolakan Bilik Gerakan / Guru supaya kemaskini dari semasa ke semasa. Di antara perkara tersebut ialah :-

· Carta Organisasi

· Senarai Ahli Jawatankuasa

· Senarai Guru dan Kakitangan

· Latar Belakang Murid

· Graf Pencapaian Murid

· Pencapaian sebenar akademik

· Jadual aktiviti kurikulum

· Sejarah Sekolah

· Pengertian Logo Sekolah

· Lain-lain yang difikirkan sesuai

2. Mengkaji kelemahan-kelemahan dalam kurikulum / kokurikulum dan membincangkan strategi baru dari semasa ke semasa.

3. Mengubahsuai Bilik Guru / Gerakan mengikut kesesuaian.

 

 

 

JAWATANKUASA KELUARGA / KELAB GURU DAN KAKITANGAN (KEBIRU)

 

Penasihat : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir (Guru Besar)

Penyelaras : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

Pengerusi : En. Zabridin Bin Abd Karem

N. Pengerusi: Pn. Siti Huzaimah Binti Mashon

Setiausaha : Pn. Siti Nor Radziah Binti Abu Bakar

Bendahari : Pn. Noor Shazreena Binti Uyop

AJK  : En. Rosli Bin Marjin

 En. Mohd Zailan bin Deraman

 Pn. Nor Saliza Binti Zakaria

 Pn. Siti Aminah Binti A. Rahim

Bidang Tugas :

1. Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program tahunan.

2. Menetapkan yuran bulanan atau tahunan.

3. Menjadi orang perantaraan antara staf dengan Guru Besar.

4. Merancang program untuk peningkatan kebajiakan staf.

5. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilik-bilik staf.

6. Bertanggungjawab mengeluarkan saguhati kerana kemalangan atau berkahwin dan mendapat anak serta kematian waris staf atau lain-lain mengikur persetujuan majoriti staf.

7. Bertanggungjawab mengelolakan Hari Guru dengan kerjasama Pengurusan Lembaga Pengawas.

8. Mengadakan majlis perpisahan kepada staf yang bertukar atau berpencen atau staf baru.

9. Mengelola pertandingan / kegiatan sukan atau riadah untuk ahli.

10. Memastikan semua guru dan staf menjadi ahli PSKPP/

11. Membantu sekolah menguruskan Lawatan Terancang / Sambil Belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan dan kesejawatan.

12. Bertanggungjawab mengelolakan jamuan akhir tahun dan hari keluarga untuk ahli.

JAWATANKUASA PIBG / PENGELOLA SEKOLAH

 

Penasihat : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru BESAR)

YDP PIBG : En. Abd. Razak bin Abd. Rahman

N. Pengerusi : En. Mashon bin Kordi

Setiausaha : Pn. Nor Sazreena bte Uyob

Bendahari : En. Zabridin bin Abd. Karem

AJK : 4 wakil guru

 6 Wakil ibubapa

Juru Audit : 1 wakil guru

 1 wakil ibubapa

Bidang Tugas :

 

1. Membantu pihak sekolah dalam mencari sumber kewangan untuk aktiviti pelajar.

 

2. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan  

 Kokurikulum.

 

3. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan disiplin dan sahsiah pelajar.

 

4. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan, kebersihan dan 

 keselamatan.

 

5. Membantu memperlengkapkan kemudahan-kemudahan fizikal dan

 kelengkapan bagi meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.

 

6. Mempereratkan hubungan di antara pihak sekolah dengan ibubapa.

 

7. Menghadiri majlis rasmi sekolah.

 

8. Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung.

 

JAWATANKUASA PEMUAFAKATAN

 

 

Pengerusi : Pn. Hjh. Napsiah Binti Tahir

 (Guru Besar)

Setiausaha : Pn. Hjh. Zaleha Binti Arifin

 (Guru Penolong Kanan 1)

AJK : Pn. Salamiah Binti Amat

 (Guru Penolong Kanan HEM)

 : Pn. Habsah Binti Husin

 (Guru Penolong Kanan Koko)

 : En. Johari bin Marsan

 (Pegawai Perhubungan Awam Sekolah)

 : Pn. Maimunah Binti Yussof

 (Guru Bimbingan dan Kaunseling)

 : En. Rosli Bin Marjin

 (Guru Pemulihan)

 : En. Razak Bin Abd. Rahman

 (YDP PIBG)

 : Wakil Jabatan Kerajaan Setempat

 : Wakil Agensi Kerajaan

 : Wakil NGO

 : Pengerusi JKKK

 

Bidang Tugas :

1. Memastikan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

2. Bertindak sebagai penghubung di antara sekolah dengan masyarakat.

3. Sebagai pemangkin terhadap kemajuan dan peningkatan sekolah baik dari segi material mahupun moral.

4. Sebagai penjana dan penyelesai masalah di kalangan masyarakat setempat berkaitan dengan pendidikan.

5. Dapat mengurangkan kesan gangguan dan gejala sosial di kalangan penduduk setempat.

6. Bertindak sebagai penyampai maklumat di antara agensi kerajaan, sekolah dan penduduk sekitar.

  Who links to my website?

Zoom A - Program Pembelajaran Secara Interaktif Melalui Internet Yang Tercanggih Di Malaysia

Pelawat: